Header Graphic

  Vedtægter for Romalt Kultur- og  Forsamlingshus

 

§ 1

 

Foreningens navn er Romalt Kultur- og Forsamlingshus. Foreningen har hjemsted i Romalt, 8960 Randers SØ. 

§ 2

 

Foreningens formål er at bevare, vedligeholde og udbygge Romalt Kultur- og Forsamlingshus, som et kultur-,  aktivitets- og mødested for egnens beboere.

 

§ 3

 

Foreningens fornødne kapital til drift, vedligeholdelse og forbedring af huset fremskaffes, ved at foreningen udlejer lokalerne til private fester og øvrige almennyttige formål. Ved opnåelse af offentlig eller privat tilskud, indsamlinger, egne arrangementer, medlemskontingent samt ved belåning af foreningens lokaler. 

 

Foreningens lokaler må aldrig anvendes til rent erhvervsmæssige formål, herunder beboelse, produktion, handel, lager el.lign.

 

§ 4


Som medlemmer kan optages enkeltpersoner med fast bopæl under område 8960 Randers SØ. Nye medlemmer er først optaget i foreningen, når kontingent er betalt. Kontingentbetalingen gælder for et helt kalenderår og det årlige kontingent for det efterfølgende kalenderår fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Er kontingent ikke betalt senest på dagen for afholdelse af generalforsamlingen, er medlemmet betragtet som udmeldt af foreningen og har derfor ikke stemmeret til generalforsamlingen. Det årlige kontingent opkræves i januar eller februar måned og forfalder til betaling inden generalforsamlingen. Flytter et medlem fra egnen kan medlemskab bibeholdes ved fortsat betaling af det årlige kontingent.  

 

§ 5

 

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue. Foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens aktiver, idet hverken bestyrelsen eller medlemmerne hæfter personligt.

 

 § 6

 

Medlemskab kan ikke overdrages.

 

§ 7

 

Foreningens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Udelukkelsen af et medlem skal godkendes på en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal.

 

§ 8

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.

 

Dagsorden for generalforsamlingen oplyses i indkaldelsen og skal mindst omfatte følgende:

 

 

a)    Valg af dirigent

b)    Bestyrelsens beretning om foreningens virke

c)    Kassererens fremlæggelse af revideret årsregnskab

d)    Fastsættelse af medlemskontingent

e)    Indkomne forslag (Skal være indgivet skriftligt til formanden senest 15. januar)

f)      Valg af medlemmer til bestyrelsen

g)    Valg af revisor

h)    Valg af bestyrelsessuppleant      

i)       Eventuelt

 

§ 9

 

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Fuldmagt kan kun afgives til ægtefælle/­sam­lever, som har samme bopælsadresse. Valgbar er ethvert medlem, med fast bopæl i området, som er afgrænset jævnfør § 4, 1. afsnit.

 

Alle beslutninger vedtages med almindelig stemmeflertal, idet vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte (inkl. fuldmagtshavere) stemmer derfor. Forslag til vedtægts­ændringer skal dog være formanden i hænde senest den 15. december året før generalforsam­lingen.

 

 § 10

 

Til den ordinære generalforsamling skal forslag fra medlemmer være bestyrelsen i hænde se­nest den 15. januar, samme år som generalforsamlingen afholdes.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne ønsker det. Anmodningen skal indgives skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvad der øn­skes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles på samme måde, som den or­di­nære generalforsamling.

 

§ 11

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsam­lingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og eventuel kasserer. Bestyrelsen kan udpege en kasserer udenfor bestyrelsen.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år, således at der skiftevis afgår 2 og 3. Har hele bestyrelsen været på valg, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal på valg ved førstkommende, ordinære generalforsamling.

 

§ 12

 

Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år af gangen, skiftevis hvert andet år.

 

§ 13

 

Bestyrelsessuppleant vælges for 1 år af gangen.

 

 § 14

 

Bestyrelsen holder møde så ofte, den finder det fornødent, og beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflertal. Møderne afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelses­medlemmer ønsker det. Der føres protokol over møderne, herunder afholdt generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for afholdelse af møder m.v.

 

§ 15

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

  

§ 16

 

Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren.

 

 § 17

 

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 18

 

Salg af fast ejendom eller opløsning af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 ugers og højest 4 ugers mellemrum. Ved eventuel opløsning skal der samtidig træffes beslutning, om hvad der skal ske med foreningens midler, der dog kun kan anvendes til almennyttige velgørende formål i Romalt eller Vilstrup.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2001, hvor foreningen blev stiftet.

 

§§ 4, 8 og 9 ændret på generalforsamlingen den 17. februar 2005.

§§ 1, 2 og 4 ændret på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

§ 8 ændret på generalforsamlingen den 19. februar 2015.