Header Graphic
Bestyrelse -  kontaktpersoner - vedtægter
KLUB 60

Bestyrelsen for 2023 blev valgt på generalforsamlingen 26. januar 2023.


Mailadresse KLUB 60
Ole@bredgaard.org
Ole Bredgaard
Revlsbjergvej 2, Romalt
8960 Randers

Formand
Ole Bredgaard
ole@bredgaard.org
Revlsbjergvej 3
Romalt
8960 Randers
Tlf. 20 75 74 22

Kasserer, Bestyrelsesmedlem
Karen Margrethe Krarup
kmrevision@outlook.dk
Idasminde 36, Romalt

Tlf: 23 98 65 21

Sekretær, bestyrelsesmedlem
Anette Lønvig
Loenvig@fiberflex.dk
Takslunden 9, Romalt, 8960 Randers

Tlf. 22 47 57 43

Bestyrelsesmedlem
Ida Sørensen
romalt202@gmail.com
Andersminde 8, Romalt

Tlf. 72 14 55 09
Tlf. 42 33 40 27

Bestyrelsesmedlem
Børge Gert Jensen
29kaskelotten@gmail.com
Kaskelotten 42, Romalt

Tlf. 21 15 30 12

1. suppleant til bestyrelsen
Jon Jensen
jonerikjensen@icloud.com
Holmsgårdvej 27, Kristrup,
8960 Randers

Tlf. 40 38 26 62

2. suppleant til bestyrelsen
Anny Brath Jensen
brathjensen@gmail.com
Georgsminde 11, Romalt
8960 Randers
Tlf. 53 55 19 55

Vedtægter for ”Klub 60” hjemmehørende i Romalt Kultur- og Forsamlingshus og Aktivitetshal i Randers.

Foreningens formål er gennem aktivitet at fremme sundhed og det sociale samvær blandt specielt pensionister i Romalt og omegn ud fra devisen:

Bevægelse i alle aldre giver sundhed og trivsel i Randers Kommune

Klubdage med fysiske og sociale aktiviteter foregår i Romalt Kultur- og Forsamlingshus og Aktivitetshal. Bestyrelsen fastsætter ugedage og tid.
Eventuelt andre dage aftales med bestyrelsen.
Foreningen er medlem af ”DGI” og hjemmehørende i Randers Kommune.
Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Indmeldelse foretages hos kassereren.
Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare.
Alle medlemmer betaler samme kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan indføre aktivitetsgebyr for særlige aktiviteter.
Udmeldelse bør ske til kassereren.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, der ikke betaler kontingent eller åbenlyst modarbejder foreningens formål. Medlemmet har ret til at udtale sig på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i januar og indkaldelse skal ske med 14 dages varsel ved opslag i hallen.
Stemmeafgivelse finder sted ved håndsoprækning, dog skriftlig afstemning, såfremt et medlem ønsker dette. Afgørelsen findes ved absolut flertal blandt de fremmødte medlemmer og der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Personvalg afgøres på samme måde og ved stemmelighed finder der omvalg sted.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab, samt budget for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.
Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det.
Reglerne for den ekstraordinære generalforsamling er de samme som for den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde.
Der vælges for 2 år, men til første bestyrelse vælges 2 medlemmer for 1 år.

Regnskabet følger kalenderåret.
Kassereren fremlægger det reviderede og underskrevne regnskab, samt budget for det kommende år på generalforsamlingen.
Forening tegnes af formand og kasserer i forening.
Foreningen kan ikke købe eller sælge fast ejendom.

Vedtægtsændringer skal vedtages af et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Foreningen kan opløses op en ordinær generalforsamling, hvis 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for.
Sker det ikke, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler tilfalde idrætten i Romalt.

Disse ændrede vedtægter er vedtaget på en ordinær generalforsamling den 26. januar 2023 i Romalt forsamlingshus.

Bestyrelse:
Formand: Ole Bredgaard
Kasserer: Karen Margrethe Krarup
Bestyrelsesmedlemmer: Anette Lønvig, Ida Sørensen, Børge Gert Jensen